Loading...
NL

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden
The Other Book is een community die voor leden toegankelijk is via internet en mobiele devices. Door lid te worden van The Other Book accepteer je de gebruiksvoorwaarden van The Other Book en ga je een wettelijke overeenkomst aan met The Other Book. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk. 
 

 

 • Waar in deze voorwaarden over je gesproken wordt kan dit ook als jullie worden gelezen
 • Wij hebben altijd het recht om je profiel weg te halen als wij het aanstootgevend vinden en wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder uitleg of overleg je lidmaatschap te beeindigen.
 • Om lid te worden van The Other Book moet je tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier invullen.
 • Het lidmaatschap van The Other Book is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Het is verboden The Other Book te gebruiken voor het plaatsen of verspreiden van alles wat in onze ogen aanstootgevend is. Hieronder onder verstaan we kwetsende of aanstootgevende uitlatingen en foto’s alsmede alles wat bij de Nederlandse wetgeving is verboden.
 • Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart The Other Book tegen elke vordering van deze aard. Aangezien The Other Book slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is The Other Book bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient The Other Book onmiddellijk te worden geïnformeerd.
   
 • Het is verboden om met opzet onware gegevens in je profiel te zetten. Je mag je ook niet voordoen als iemand anders, of dat nou een bekende Nederlander, of een ander lid van The Other Book is. We behouden ons het recht voor om je profiel weg te halen en je toegang tot de site te blokkeren.
 • Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een loginnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt prive en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. The Other Book kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.
   
 • Het is verboden The Other Book op enigerlei wijze te gebruiken of door anderen te laten gebruiken voor alles wat tegen de wet is. Het is niet toegestaan The Other Book op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via The Other Book; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze leden op de site zetten. Het is verboden om op The Other Book het auteursrecht te overtreden, plaatjes, filmpjes of foto's van derden te plaatsen of er af te halen. Als je een klacht hebt dan zullen we die in overweging nemen en als je volgens ons gelijk hebt dan halen we het plaatje, filmpje of de foto weg. Maar wij kunnen daar niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is verboden om de persoonlijke gegevens die je op The Other Book toegestuurd krijgt, te gebruiken voor welk ander doel dan ook, dus niet doorsturen aan je vrienden, maar ook niet aan anderen. Je mag dus ook geen ongevraagde e-mail aan leden of ex-leden van The Other Book gaan versturen, zoals spam, of mailings, niet voor commerciele doeleinden, maar ook niet voor een of ander goed doel.
 • The Other Book controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
 • Wanneer The Other Book twijfels heeft over de echtheid van je profiel kan je profiel worden geblokkeerd. Om je echtheid vervolgens aan te tonen dien je mee te werken aan bijvoorbeeld een webcam check of andere mannieren om je echtheid aan te tonen. Wanneer The Other Book overtuigd is van je echtheid kan je profiel weer geactiveerd worden.
 • Het is verboden om zonder toestemming seksueel getinte foto's van andere mensen dan jezelf op The Other Book te publiceren.
 • Uit veiligheidsoverwegingen logt The Other Book het ip-adres van je computeraansluiting. The Other Book behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over jou en je aansluiting te achterhalen.
 • The Other Book is niet aansprakelijk als derden onrechtmatig met je gegevens omgaan. We doen er alles aan om de site te beveiligen, maar wees ook daarom terughoudend in het geven van persoonlijke informatie, zoals telefoonnummers, adresgegevens en je emailadres.
 • Door je in te schrijven geef je The Other Book toestemming om je e-mail adres te gebruiken om je op de hoogte te houden van The Other Book-gerelateerde informatie.
 • Door je in te schrijven geef je The Other Book toestemming om je e-mail adres te gebruiken om je (mogelijk door streng geselecteerde partners van The Other Book) maximaal 2 keer per maand een commerciele boodschap te versturen.
 • Alle andere informatie die je in hebt gevoerd en/of aan hebt gedragen, inclusief IP-adres, blijven in het bestand van The Other Book, ook als je je uitschrijft. Dit om eventueel misbruik tegen te gaan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk als leden van The Other Book elkaar schade toebrengen of lastig vallen. Binnen The Other Book kunnen we na een klacht degene die je lastig valt verwijderen, maar in de rest van de wereld is het niet meer onze verantwoordelijkheid; als je dus lastig wordt gevallen door iemand, dan zul je dat zelf op moeten lossen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk als het niets wordt met een lid van The Other Book. Evenmin zijn we verantwoordelijk voor schade die door een contact op The Other Book wordt geleden, of dat nou financieel of geestelijk is.
 • We kunnen de door jou geleverde persoonlijke gegevens gebruiken voor demografisch onderzoek; dan gebruiken we dus alleen anonieme gegevens die absoluut niet tot jou te herleiden zijn, zoals leeftijd en geslacht.
 • Wij garanderen niet dat The Other Book het altijd doet. Het blijft mensenwerk en we doen ons best maar soms valt er een server uit of gaat er iets anders mis. Dat doen we natuurlijk niet expres en daarom accepteren we ook geen verantwoordelijkheid voor (financiele) schade die dit oplevert aan leden of anderen. We zijn ook niet verantwoordelijk voor wetswijzigingen of ingrijpen van de overheid, of andere dingen waar we geen directe controle over hebben zoals oorlog, brand, en andere (natuur)rampen.
 • Bij gebruik van The Other Book accepteer je fouten en vermeende fouten van onze kant; een 'dienst' op de site zou wel eens niet zo kunnen werken zoals jij denkt/hoopt. Wij luisteren naar alle leden met opmerkingen, maar kunnen niets garanderen. Gebruik van The Other Book is op eigen risico!
 • Bij gebruik van diensten op The Other Book zijn restitutie, vergoedingen en/of financiele compensaties onder geen enkele voorwaarde mogelijk. Over dit onderdeel wordt niet gecorrespondeerd.
 • Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet op The Other Book. Alle gevolgen hiervan zijn ook voor jou en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.
 • Om de site netjes en schoon te houden worden de gesprekken in de chatkamers opgeslagen. De inhoud van deze gesprekken zijn niet toegankelijk, noch voor leden noch voor niet-leden (derden). De gesprekken in de publieke kamers kunnen vanzelfsprekend door alle leden gezien en opgeslagen worden, daar deze publiek/open zijn binnen de grenzen van de The Other Book site. De moderators kunnen van deze faciliteit gebruik maken om gesprekken na te lopen en eventueel mensen te verwijderen (bannen) van de chat.
 • The Other Book kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. The Other Book tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van The Other Book tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.
 • The Other Book kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is The Other Book gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.
 • We zijn niet aansprakelijk als je via The Other Book of van een van de leden een (computer)virus krijgt.
 • Wij zijn niet aansprakelijk als niet-leden zich toegang verschaffen (hacken) tot de site. Als er dan persoonsgebonden informatie of foto's worden gekopieerd of gestolen accepteren wij hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 • We kunnen, zonder uitleg, leden weigeren of het lidmaatschap stopzetten.
 • The Other Book kan, zonder dit aan te kondigen, op elk moment de voorwaarden veranderen.
Google this
Tineye this
Bing this
Yandex this
Beveiligde foto
Beveiligde foto
Beveiligde foto